Regulamin Newsletter

Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera „4-Biker” .

 

Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera)
przygotowywanego przez 4 BIKER  SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, z siedzibą: 62-800 Kalisz ,ul. Wierzbowa 23

2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez 4-Biker

3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno - promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:

• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
• wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.

II. Definicje.

1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin udostępniania, dystrybuowania i otrzymywania przez użytkownika treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera).

2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, otrzymującą lub korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu.

3. Newsletter oznacza informacje przesyłane przez 4-Biker w różnych terminach na adres poczty
elektronicznej Użytkownika, dotyczące oferty i zawierające treści informacyjne,
promocyjne lub/i reklamowe CS Impart lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez 4-BIKER.

4. Zapytanie – pytanie o zgodę na przesyłanie informacji handlowej jest wysyłane do Adresata w
formie elektronicznej, lub udostępnione mu na stronie internetowej www.sklep4biker.pl.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów.

1. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne.

2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności
(wszystkie warunki musza zostać spełnione łącznie):

• zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
• wyrażenia przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez 4-Biker danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od 4-Biker
• wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez 4-Biker danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez 4-Biker w celach statystycznych i marketingowych.

3. Wyrażenie zgody na czynności opisane w ust. 1 pkt 1-3 powyżej następuje poprzez odesłanie emaila o treści „TAK” na adres spod którego otrzymał pierwsze zapytanie o możliwość przesyłania treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej 4-Biker pod adresem www.sklep4biker.pl . Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Usługobiorca Serwisu wyraził zgodę. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez 4-Biker w celu wykonania Umowy, a także w celach marketingowych.

4. 4-Biker zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Usługobiorcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Usługobiorca powinien kierować na adres: itservice@4-biker.pl, ul. Warszawska 74, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest 4-Biker .

7. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez 4-Biker
danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: online@4-biker.pl o treści „NIE” co jest
równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu Newsletter.

8. 4-Biker zastrzega sobie prawo do udostępniania danych, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. 4-Biker dołoży starań, aby korzystanie z Newslettera było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże 4-Biker nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu Newsletter. Ponadto Narzędzia internetowe Serwisu

Newsletter mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Newsletter, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

V. Reklamacje.

1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi.

2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na następujący adres 4-Biker, ul.Warszawska74 ,62-800 Kalisz lub adres mailowy itservice@4-biker.pl

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do 4-Biker listu lub maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Użytkownika,
- oznaczenie adresu mailowego Użytkownika
- określenie przedmiotu reklamacji,
- przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje rozpatruje 4-Biker w terminie 30 dni od daty ich wniesienia.

7. O rozpatrzeniu reklamacji 4-Biker poinformuje Użytkownika w piśmie lub mailu zawierającym
stanowisko 4-Biker w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa 4-Biker .

1. 4-Biker jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu Newsletter lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych lub/i przesyłaniu Newsletterów, jeżeli jest to spowodowane:

• koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
• przyczynami niezależnymi od 4-Biker (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za treści Newslettera pochodzące od innych osób niż
4-Biker , w szczególności za informacje handlowe, reklamowe lub/i promocyjne pochodzące od tych osób, a składające się na treść Newslettera.

3. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
4-Biker jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
4-Biker nie jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe, utratę danych, utracone korzyści .

4. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu Newsletter, za korzystanie przez niego z Serwisu Newsletter w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5. 4-Biker zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu Newsletter, zmian szaty graficznej Serwisu Newsletter oraz rozbudowy i zmian form i zakresu korzystania z Serwisu Newsletter, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

6. 4-Biker ma prawo do opatrzenia Newslettera elementami charakterystycznymi dla materiałów 4-Biker, obejmujących w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnie przeznaczona do zamieszczania i publikowania reklam lub/i ogłoszeń 4-Biker.

7. Wszelkie prawa do w/w elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do 4-Biker.
Powierzchnia reklamowa Serwisu Newsletter oraz wszelkie przychody z tytułu udostępniania tej
powierzchni należą w całości do 4-Biker.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sady powszechne.

VII. Zmiany Regulaminu.

1. 4-Biker zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich udostępnienia, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl